WYPOŻYCZALNIA

ROWERY ELEKTRYCZNE

OFERTA

ROWERY ELEKTRYCZNE

W naszej ofercie posiadamy rowery elektryczne dostosowane do potrzeb klientów.
Znajdziecie u nas przede wszystkim wygodne Crussis e-city 1.14, jak również MTB Alkor firmy Lovelec.
Wszystkie rowery oferujemy w rozmiarach ramy 17″ i 19″.

Rower elektryczny CRUSSIS E-CITY

CRUSSIS E-CITY

Konstrukcja Crussis e-city pozwala zachować wyprostowaną sylwetkę w czasie jazdy, atutem jest też wygodne siodełko i amortyzacja przedniego koła. To, oraz pojemna bateria (wystarczająca nawet na 100km jazdy ze wspomaganiem) pozwalają cieszyć się komfortem jazdy nawet na najdłuższych wycieczkach w każdym terenie - zarówno po asfalcie, jak i polnych drogach lub leśnych duktach.
Dostępne rozmiary ramy: 17" i 19"

Rower elektryczny Lovelec Alkor

LOVELEC ALKOR

Lovelec Alkor to typowy rower górski. Duże koła i szerokie opony bez problemu poradzą sobie z najcięższym terenem. Bateria schowana w ramie wystarczy na 90-120 km jazdy ze wspomaganiem.
Dostępne rozmiary ramy: 17" i 19"

ROWER – PEDELEC – E-BIKE

Zwyczajowo przyjęło się, że każdy rower elektryczny to e-bike. Formalnie jednak e-bike to dowolny dwukołowy pojazd elektryczny – również taki, który nie wymaga kręcenia pedałami (czyli posiada manetkę). Z punktu widzenia europejskiego prawa nie są to rowery i nie mogą poruszać się po drogach rowerowych, powinny też posiadać homologację do ruchu na drogach publicznych.

Rower wspomagany elektrycznie wymaga od użytkownika kręcenia pedałami, a silnik jedynie wspomaga jazdę. Zasada jest prosta: nie kręcisz – nie jedziesz. Rowery takie określa się skrótem „pedelec” powstałym ze słów pedal+electric+cycle.

Silnik elektryczny może co najwyżej „wspomagać” pracę mięśni. Dlatego istnieją formalne wymogi, które musi spełnić pojazd, by pozostać rowerem. Silnik może być uruchamiany tylko poprzez nacisk na pedały, a jego moc nie może przekroczyć 250W, wspomaganie jest ograniczone do prędkości 25km/h. Nasz sprzęt spełnia wszystkie powyższe wymogi, dzięki czemu jest traktowany jak rowery. Przypominamy, że po drogach publicznych rowerem może jeździć każdy po ukończeniu 18 roku życia, jak również dzieci powyżej 10 lat posiadające kartę rowerową.

ROWERY TREKKINGOWE

Oprócz rowerów wspomaganych oferujemy również klasyczne rowery trekkingowe MAXIM MT2.2.
Posiadamy rowery zarówno w męskiej jak i damskiej wersji ramy, w różnych rozmiarach.

MAXIM MT2.2 DAMSKI

Dostępne rozmiary ramy: 17" i 19"

MAXIM MT2.2 MĘSKI

Dostępne rozmiary ramy: 20" i 22"

PROPONOWANE TRASY

Rowerzystom proponujemy kilka przykładowych tras wycieczek rowerowych, które poprowadzą w najciekawsze miejsca i przybliżą historię okolicy.

CENNIK

Rower elektryczny CRUSSIS E-CITY

CRUSSIS E-CITY

3 godzinyCały dzień
50zł100zł

Rower elektryczny Lovelec Alkor

LOVELEC ALKOR

3 godzinyCały dzień
60zł120zł

MAXIM MT2.2 ŻEŃSKI

3 godzinyCały dzień
30zł50zł

MAXIM MT2.2 MĘSKI

3 godzinyCały dzień
30zł50zł


Kask, sakwa, fotelik dla dziecka – bez dodatkowych opłat.

REZERWACJA

+48 602 191 165

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego, na e-mail kontakt@poliswarcie.pl lub Facebook

Rower elektryczny

REGULAMIN WYPOŻYCZENIA

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW ELEKTRYCZNYCH POLISWARCIE.PL

 1. Wypożyczalnia rowerów elektrycznych i akcesoriów rowerowych prowadzona jest przez firmę MSP Agencja Ubezpieczeniowa Małgorzata Pośpiech; ul. Wypoczynkowa 26; 42-110 Zawady (zwaną dalej również „Wypożyczalnią” lub „poliswarcie.pl”).
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sprzętu sportowego Wypożyczalni.
 3. Osoba wypożyczająca („Wypożyczający” lub „Klient”) sprzęt sportowy („Sprzęt”) od Wypożyczalni zawiera z Wypożyczalnią odrębną umowę, zgodnie z warunkami określonymi w umowie, której integralną częścią jest niniejszy regulamin. Klientem wypożyczalni może być wyłącznie osoba, która zaakceptuje podpisem niniejszy Regulamin.
 4. Sprzęt może zostać wypożyczony osobie, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i która podpisze umowę wypożyczenia Sprzętu po uprzednim okazaniu przez Wypożyczającego dokumentu tożsamości ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość osoby zawierającej umowę wypożyczenia. tj. dowodu osobistego potwierdzającego dane osobowe zgodne z danymi z karty płatniczej (o ile będzie stosowana).
 5. Opłata za wypożyczenie Sprzętu pobierana jest z góry (najpóźniej w momencie odbioru Sprzętu), zgodnie z udostępnionym cennikiem w wypożyczalni oraz na stronie internetowej Wypożyczalni.
 6. Na jeden dokument można wypożyczyć jeden rower wraz z dodatkowym wyposażeniem (fotelik rowerowy, sakwy, kask). Wyjątkiem jest wypożyczenie roweru dla dziecka, który może być objęty umową wypożyczenia roweru dla opiekuna.
 7. Wypożyczalnia może zażądać kaucji zwrotnej za wypożyczenie sprzętu w wysokości zależnej od wartości rynkowej wypożyczanego roweru.
 8. Pracownik Wypożyczalni może odmówić wypożyczenia sprzętu bez podania przyczyny, jeśli uzna klienta za niewiarygodnego.
 9. Wypożyczenie i zwrot Sprzętu odbywa się wyłącznie w Wypożyczalni. Klient zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonego Sprzętu w określonym umową czasie w stanie nie gorszym niż w momencie jego wypożyczenia.
 10. Wypożyczalnia przekazuje Klientowi do używania Sprzęt sprawny technicznie z wyposażeniem dodatkowym określonym umową wypożyczenia.
 11. Odbierając wypożyczany Sprzęt, Klient powinien upewnić się i potwierdzić, że jest on kompletny i sprawny technicznie.
 12. W przypadku stwierdzenia podczas wypożyczania Sprzętu przez Klienta jakiejkolwiek usterki Sprzętu Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu Wypożyczalni, brak takiego zgłoszenia i korzystanie z niesprawnego Sprzętu może skutkować odpowiedzialnością Klienta za usterki i szkody z tego wynikające.
 13. Wypożyczający ma obowiązek użytkować wypożyczony Sprzęt z zachowaniem ostrożności, dbałości i zgodnie z jego przeznaczeniem, a także zgodnie z przepisami prawa w tym w szczególności zobowiązany jest do:
  a) Pozostawiania Sprzętu pod odpowiednim nadzorem wyłącznie w bezpiecznych miejscach;
  b) Zachowania Sprzętu w należytym stanie podczas użytkowania, w szczególności Klient nie może w żaden sposób demontować wyposażenia/elementów Sprzętu;
  c) Powstrzymania się od samodzielnego dokonywania napraw Sprzętu wykraczającego poza zwykłe czynności eksploatacyjne.
 14. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe z winy Wypożyczającego lub  z powodu niedochowania przez Wypożyczającego należytej ostrożności w czasie użytkowania Sprzętu w szczególności za szkody spowodowane użytkowaniem Sprzętu niezgodnie z postanowieniami Regulaminu jak i umowy wypożyczenia.
 15. Podczas zwrotu Sprzętu przez Klienta do Wypożyczalni dokonywana jest wspólnie z Klientem inspekcja zwracanego Sprzętu w celu potwierdzenia i określenia stanu zwracanego Sprzętu. Klient nie będzie ponosić odpowiedzialności za zwykłe zużycie Sprzętu, wynikające z jego normalnego użytkowania przez Klienta, a także za wady fabryczne Sprzętu.
 16. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży Sprzętu z winy Wypożyczającego lub z powodu niedochowania przez Wypożyczającego należytej ostrożności w czasie użytkowania Sprzętu w szczególności w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży Sprzętu w związku z użytkowaniem Sprzętu niezgodnie z postanowieniami Regulaminu jak i umowy wypożyczenia, Wypożyczalnia uprawniona jest do obciążenia Wypożyczającego kwotą odpowiadającą wysokości kosztów związanych z naprawą wypożyczonego Sprzętu lub odpowiadającą wartości wypożyczonego Sprzętu (w przypadku gdy naprawa jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona).
 17. Wypożyczający jest zobowiązany zgłosić niezwłocznie Wypożyczalni utratę, zniszczenie oraz wszelkie uszkodzenia wypożyczonego Sprzętu, powstałe w trakcie jego użytkowania, a w przypadku kradzieży dodatkowo zgłosić ten faktu organom ścigania.
 18. Chęć przedłużenia czasu wypożyczenia Sprzętu przez Wypożyczającego należy zgłosić Wypożyczalni najpóźniej w dniu zwrotu sprzętu określonym w umowie wypożyczenia. Przedłużenie czasu wypożyczenia Sprzętu przez Klienta wymaga akceptacji Wypożyczalni.
 19. W przypadku niezwrócenia przez Klienta wypożyczonego Sprzętu w określonym umową wypożyczenia terminie, braku zgłoszenia Wypożyczalni przedłużenia czasu wypożyczenia Sprzętu lub w przypadku braku akceptacji Wypożyczalni chęci przedłużenia wypożyczenia przez Klienta, taka sytuacja może zostać uznana za kradzież przez Klienta Sprzętu i Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do podjęcia wszelkich przewidzianych prawem kroków w celu ochrony swoich praw, w tym do poinformowania organów ścigania.
 20. Zabronione jest korzystanie ze Sprzętu przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; leków, które zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.
 21. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni POLISWARCIE.PL z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie użytkowania wypożyczonego sprzętu, chyba że wyłączną winę będzie za nie ponosić Wypożyczalnia. W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Wypożyczalnia POLISWARCIE.PL informuje, że nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody nie będące wynikiem okoliczności obciążających Wypożyczalnię.
 22. Klient nie może użyczyć sprzętu rowerowego osobie trzeciej.
 23. W przypadku nie zastosowania się do zasad obowiązujących w wypożyczalni, pracownik może odmówić wypożyczenia roweru.
 24. Wypożyczający ma świadomość, że jeżdżenie na rowerze związane jest z ryzykiem sportowym. Konsekwencje uprawiania sportów rowerowych mogą podlegać na doznaniu urazów ciała, ryzyku chorób, a nawet śmierci klienta lub osoby trzeciej. Wypożyczający mimo iż ma pełną świadomość ryzyka samodzielnie podejmuje decyzję o wypożyczeniu sprzętu i zrzeka się wszelkich roszczeń wobec wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego roweru.
 25. Wypożyczający oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości oraz wykorzystania go w bezpieczny i zgodny sposób z przeznaczeniem.
 26. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz wypożyczenie Sprzętu są równoznaczne z: oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na rowerze; umiejętnością jazdy na rowerze; posiadaniem wymaganych przepisami prawa uprawnień oraz znajomością przepisów ruchu drogowego.
 27. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do złożenia i realizacji umowy wypożyczenia Sprzętu.
 28. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przede wszystkim w celu realizacji i obsługi umowy wypożyczenia Sprzętu (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”). Przetwarzanie danych w jakimkolwiek innym celu możliwe jest jedynie za wyraźną zgodą Klienta.
 29. Dane Klienta będą przetwarzane przez okres związany z realizacją i obsługą wynajęcia sprzętu, a także do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.
 30. Inne nie ujęte w niniejszym regulaminie kwestie regulują stosowne akty prawa polskiego w szczególności z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1971r. Nr 27 poz. 252 z późn. zm.).
 31. Sądem właściwym do rozpatrywania sporów jest sąd właściwy do miejsca wykonania umowy.
 32. Podpis Wypożyczającego na umowie wypożyczenia oznacza akceptację regulaminu oraz zawarcie umowy z Wypożyczalnią POLISWARCIE.PL.